Kvalifikačná karta vodiča testy

396 otázok a odpovedí na KKV Kvalikačná karta vodiča, testy na tému nákladná a osobná doprava. Online príprava na testy na kvalifikačnú kartu vodiča.

Odľahčovacia brzda pri jazde za zhoršených adhéznych podmienok

 • Môže spôsobiť šmyk vozidla, prípadne zalomenie súpravy

Dráha na zastavenie vozidla

 • Sa mení s dĺžkou reakcie vodiča a rýchlosťou vozidla


KKV test


Elektronický stabilizačný systém (ESP)

 • Napomáha vodičovi udržať vozidlo v želanom smere jazdy v rámci fyzikálnych zákonov

Vzduchojemy je potrebné odvodňovať, aby kondenzačná voda

 • Nespôsobila nefunkčnosť brzdového systému, najmä v zime v dôsledku zamrznutia

Pokles tlaku vzduchu vo vzduchojemoch pri vzduchových brzdách

 • Spôsobí zhoršenú účinnosť brzdenia

Ak porovnávame brzdnú dráhu vozidiel, tak

 • Osobné vozidlo brzdí účinnejšie

Pri hľadaní poruchy na vozidle

 • Postupujeme na základe znalosti konštrukcie vozidla od jednoduchších k zložitejším

Ak pri zošliapnutí prevádzkovej brzdy počuť unikať vzduch

 • Je to signál, že brzdový systém je netesný

Veľká vôľa brzdových kľúčov

 • Pri brzdení sa zväčšuje spotreba tlakového vzduchu a predlžuje sa čas nábeh brzdového účinku

Ak pri brzdení blokuje jedno koleso

 • Je to dôvod na dočasné vyradenie vozidla z prevádzky

Ak štartér nedokáže pretočiť motor príčinou je

 • Vybitý akumulátor, zlý kontakt na svorkách akumulátora, chyba v ukostrení akumulátora alebo štartéra, zlý štartér, alebo kombinácia týchto závad

Ak nesvieti žiarovka

 • Skrat vo vedení, vypálená poistka, zlý kontakt na kostru vozidla, porucha vo vedení, zlá žiarovka

Vôľu riadenia zisťujeme

 • Na volante

Správne nabitý akumulátor

 • Má hustotu elektrolytu 1,28 g/cm3

Akumulátor neudrží kapacitu a ihneď po pripojení na nabíjačku prudko vrie

 • Akumulátor je potrebné vymeniť

Ak na opravu defektu bezdušovej pneumatiky použijeme dušu

 • Musíme na boku pneumatiky odstrániť nápis „TUBELESS“

Ak chceme prehĺbiť drážky dezénu prerezaním

 • Môžeme tak urobiť len na pneumatikách, ktoré majú na svojom boku vylisovaný nápis – „REGROOVABLE“

Príčinou rozsvietenia kontrolky dobíjania

 • Je uvoľnený alebo poškodený klinový remeň, prípadne je poškodený alternátor

Ak stierač čelného skla zanecháva nezotreté plochy

 • Okamžite vymeníme stierač

Emisné kontroly motorových vozidiel

 • Sú povinné

Intervaly údržby vozidla stanovené výrobcom

 • Sú stanovené s ohľadom technickú a prevádzkovú životnosť jednotlivých častí a náplní a sú potrebné pre dodržanie životnosti vozidla a bezpečnosť jeho prevádzky

Pravidelná kontrola tlaku hustenia pneumatík

 • Ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky, pretože správne nahustené pneumatiky lepšie prenášajú sily na vozovku

Vytekajúci olej z tlmiča

 • Má za následok zmenu jazdných vlastností vozidla a je dôvodom na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky

Technické kontroly nákladných automobilov sa vykonávajú v intervaloch

 • Každý rok

Pri prekonávaní stúpaní by mal vodič

 • Udržiavať motor v stabilnej oblasti otáčok

Pri jazde ustálenou rýchlosťou, aby dosiahol najnižšiu spotrebu paliva by mal vodič

 • Zaradiť najvyšší prevodový stupeň tak, aby motor pracoval pravidelne a bez známok preťaženia

Spotreba vozidla sa zvyšuje

 • Ak vozidlo prekonáva stúpanie, zvyšuje rýchlosť jazdy, ťahá príves, má podhustené pneumatiky

Najšetrnejší k životnému prostrediu je motor splňujúci emisné normy

 • EURO4

Defenzívny spôsob jazdy

 • Zaisťuje minimálnu spotrebu a prispieva k bezpečnosti cestnej premávky

Ak začne na vozidlo pôsobiť bočná sila (bočný vietor), neutrálne vozidlo

 • Nezmení svoj smer pohybu, posunie sa len v smere pôsobenia bočnej sily

Ak má vozidlo s neutrálnou charakteristikou podhustené pneumatiky na prednej náprave, bude sa správať ako vozidlo

 • Nedotáčavé

Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej oblasti s vonkajším polomerom zákruty 12,5 m, žiadna jeho časť nesmie vyčnievať z vertikálnej roviny viac než

 • 0,60 m

Ak vozidlo mení smer a rýchlosť jazdy, neupevnený náklad

 • Má snahu pohybovať sa v pôvodnom smere a pôvodnou rýchlosťou

Stopový a obrysový polomer zatáčania vozidla

 • Sú rôzne polomery, pričom vonkajší obrysový polomer je vždy väčší ako stopový polomer

Ak iný účastník cestnej premávky svojim správaním vyvolá nebezpečnú situáciu na ceste

 • Ostatný účastníci cestnej premávky musia svojim správaním odvrátiť hroziace nebezpečenstvo, ak je to v ich silách

Dynamická agresívna jazda na hranici technických možností je prejavom

 • Toho, že vodič je nebezpečný sebe aj ostatným účastníkom dopravy, pretože mu neostáva rezerva na zvládnutie kritických situácií

Vodiči smú jazdiť len takou rýchlosťou

 • Aby mohli na ich spávanie reagovať aj ostatný účastníci cestnej premávky

Deti nachádzajúce sa pri okraji cesty

 • Znamenajú, že vodič musí zvýšiť opatrnosť, pretože dieťa nie vždy vie správne vyhodnotiť situáciu

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, ostatní vodiči vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený jazdný pruh určený

 • Smú naň vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi vyznačeným jazdným pruhom a okrajom vozovky dostatok miesta

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

 • Vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je pri tom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel

Ak vozidlo spomaľuje, pôsobia na náklad a prepravované osoby zotrvačné sily, ktoré

 • Narastajú z veľkosťou zmeny

Schopnosť pneumatík prenášať brzdné sily

 • Sa s rýchlosťou mení – vyššia rýchlosť horšia schopnosť prenášať sily

Ak pri brzdení pôsobia na vozidlo súčasne aj bočné sily

 • Schopnosť pneumatík prenášať bočné sily sa znižuje a pri zablokovaní kolesa dôjde k úplnej strate schopnosti prenášať bočné sily

Vodič vozidla, ktoré nie je vybavené systémom ABS

 • By mal počítať s tým, že pri intenzívnom brzdení môže stratiť možnosť ovládať smer pohybu vozidla

Použitie zimných pneumatík na suchom povrchu pri teplote pod 7°C

 • Skráti brzdnú dráhu

Vodič je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy

 • Svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stave a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať

Náklad musí byť zabezpečený

 • Tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo inak sa voľne nepohyboval

Ak náklad prečnieva vozidla vpredu alebo vzadu

 • Viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 cm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm

Pri preprave nákladu

 • Sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom

 • Je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najme pri porušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky

Vodič nesmie zastaviť na vyhradenom parkovisku

 • Ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené

Vodič ktorý sa vzdiaľuje od vozidla

 • Je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba

Pred železničným priecestím

 • Vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie

Vodič nesmie dovoliť

 • Aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám, aby sa prepravované osoby vo vozidle hlučne zabávali, a to aj v prípade, že sa jedná o ucelenú skupinu

Plne naložené vozidlo

 • Má síce vyššiu spotrebu paliva ale v prepočte na prepravenú užitočnú hmotnosť je to výhodné

Defenzívny spôsob jazdy

 • Spôsobuje, že vodič menej často brzdí, zrýchľuje a preraďuje. To znižuje spotrebu paliva, opotrebenie bŕzd, pneumatík a celého vozidla

Pri ukladaní nákladu na vozidlo

 • Náklad treba rozložiť rovnomerne po celej ložnej ploche tak, aby čo najmenej zvyšoval veľkosť čelnej plochy vozidla, čím sa zníži spotreba paliva

Deflektor nad kabínou vozidla znižuje súčiniteľ odporu vzduchu vozidla

 • Pokiaľ vozidlo jazdí bez nákladu prestavím deflektor do zníženej polohy. Tým docielim zníženie veľkosti čelnej plochy a zníženie spotreby paliva

Náklady na spotrebované palivo prepočítané na jeden ubehnutý kilometer

 • Patria k najvýznamnejším variabilným (premenlivým) nákladom na ubehnutý kilometer

Preťaženie vozidla pri jazde na verejných komunikáciách

 • Nie je prípustné, pretože preťažené vozidlo poškodzuje komunikácie (napr. vytvára na povrchu cesty koľaje)

Základnou vlastnosťou paliva pre vznetové motory ktorá ovplyvňuje jeho použiteľnosť

 • Destilačná krivka a cetánové číslo

Filtrovateľnosť pre vznetové motory

 • Sa mení s teplotou paliva

Štvordobý motor vykoná jeden pracovný zdvih (expanziu)

 • Raz za 2 otáčky kľukového hriadeľa

Vhodný okamih vstreknutia paliva pri vznetových motoroch

 • Sa mení s otáčkami motora

V nákladných vozidlách a autobusoch

 • Prevažuje použitie vznetových motorov

Vznetový motor

 • Môže spaľovať naftu alebo iné vhodné palivo, ktoré sa po vstreknutí do pracovného priestoru valca vznieti teplom kompresiou stlačeného vzduchu

K pretočeniu motora (prekročeniu maximálnych otáčok motora) môže dôjsť v dôsledku preradenia na

 • Nižší prevodový stupeň

Pri prekročení maximálnych otáčok motora

 • Hrozí poškodenie motora v dôsledku zrážky dna piesta s ventilom

Optimálna prevádzková teplota vodou chladeného motora je

 • 80-90 °C

Nesprávna geometria riadiacej nápravy

 • Má vplyv na ovládateľnosť vozidla a opotrebenie pneumatík

Pripojiť brzdený príves za vozidlo vybavené s ABS

 • Je dovolené pripájať len príves s ABS

Pri výmene žiaroviek musíme použiť žiarovku

 • Rovnakého výkonu, napätia a konštrukcie, pričom musíme dbať na jej správne umiestnenie

Pri výmene poistky

 • Nie je dovolené použiť poistku vyššej hodnoty

V akumulátore je energia skladovaná vo forme elektrochemickej reakcie

 • Po neúspešnom štarte motora musíme počkať v lete 15 – 20 sekúnd v zime 30 sekúnd, kým prebehne chemická reakcia

Ak pri štartovaní používame externý zdroj (iný akumulátor, štartovací vozík…)

 • Pripájame externý zdroj paralelne – hrúbka vodičov je dôležitá

Kapacita s klesajúcou teplotou okolia

 • Klesá

Akumulátoru škodí

 • Dlhé vybíjanie vysokým prúdom, skraty, ponechanie vo vybitom stave atď.

Rozsvietená kontrolka dobíjania znamená, že

 • Alternátor nedodáva prúd

Diferenciál pri prejazde zákrutou umožňuje

 • Aby sa vonkajšie kolesá otáčali rýchlejšie ako vnútorné

Uzávierka diferenciálu

 • Zabezpečí, že sa na obe kolesá jednej nápravy privedie rovnaký krútiaci moment. Nesmie sa použiť na povrchoch s dobrou priľnavosťou

Schopnosť pneumatík prenášať sily na podklad

 • S narastajúcou rýchlosťou klesá

Nepravidelne opotrebený behúň pneumatiky upozorňuje na

 • Chybu v zavesení kolies a v geometrii náprav

Zanesený filter vzduchu

 • Zhoršuje plnenie valcov a zvyšuje spotrebu paliva

Pri prehriatí vodou chladeného motora v dôsledku nedostatočného množstva chladiacej kvapaliny

 • Opatrne necháme uniknúť pretlak v chladiacom systéme a vodu dolievame až po vychladnutí motora

Trecia spojka

 • Slúži na krátkodobé prerušenie spojenia medzi motorom a kolesami

Úlohou oleja v motore je

 • Mazať, tesniť, chladiť, odplavovať nečistoty, chrániť proti korózii, tlmiť hluk

Pri výmene oleja v motore

 • Musíme použiť olej v súlade s odporúčaniami výrobcu

Pri dopĺňaní motorového oleja môžeme použiť

 • Len olej rovnakého druhu a kvality aký je v motore použitý

Filter oleja

 • Zbavuje nečistôt oleja v motore

Motorové oleje sú označované

 • A delia sa vzhľadom na viskozitu podľa SAE a vzhľadom na výkonovú kvalifikáciu podľa API

Na motorovom vozidle sa používajú

 • Prevodové a motorové oleje, prípadne hydraulické

Pred zimnou prevádzkou

 • Skontrolujeme či je vozidlo pripravené na zimnú prevádzku (množstvo, stav a kvalitu prevádzkových kvapalín, výstroj a výzbroj vozidla)

Pri výmene kolesa

 • Používame náhradné koleso predpísané výrobcom

Pri výmene kolesa

 • Musíme zaistiť vozidlo proti samovoľnému pohybu zabrzdením a zakladacími klinmi. Matice kolies povolíme. Odstránime ich až keď je vozidlo zodvihnuté tak, že stratilo kontakt s podkladom.

Pri výmene kolies

 • Použijeme zdvihák nosnosti rovnajúcej sa najmenej zaťaženiu kolesa ktoré chceme vymeniť

Ak pri výmene kolies treba dohustiť pneumatiku

 • Na tlak predpísaný pre nápravu na ktorú sme koleso namontovali

Snehové reťaze zlepšia adhéziu kolesa

 • Len na ceste pokrytej dostatočnou vrstvou snehu

Po výmene kolesa matice kolies

 • Dotiahneme kľúčom a po spustení nápravy ich dotiahneme podľa pokynov výrobcu. Ich dotiahnutie po prejdení vzdialenosti 50 km skontrolujeme

Pri výmene kolesa na ceste

 • Si oblečieme reflexnú vestu a umiestnime za vozidlom výstražný trojuholník. Pokiaľ vo vozidle prepravujeme iné osoby zabezpečíme, aby sa nepohybovali po ceste

Hĺbka drážky dezénu pneumatiky

 • Je rozhodujúca pre odvod vody z kontaktnej plochy s vozovkou

Pokiaľ poškodenie pneumatiky odhaľuje jej kostru, pneumatika

 • Sa nesmie používať

Podhustená pneumatika

 • Znižuje životnosť pneumatiky v ubehnutých kilometroch a zhoršuje aj prenos síl medzi pneumatikou a podkladom

Rozdielny polomer pneumatík na dvojmontáži

 • Pneumatika s väčším polomerom prenáša väčšie zaťaženie

Pneumatiky sú zhodné

 • Ak majú rovnaký rozmer, konštrukciu, druh dezénu a značku

Pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie (diagonálna – radiálna) od rôznych výrobcov

 • Majú rozdielne vlastnosti

Pneumatiky rôzneho druhu a konštrukcie na tej istej náprave

 • Ovplyvňujú jazdné vlastnosti vozidla

Ak sme opravovali defekt na pneumatike namontovanej na delenom ráfiku

 • musíme pri jej hustení mechanicky zaistiť, aby uvoľnený záverný kruh nemohol pôsobiť úraz

Vozidlo vybavené systémom bŕzd ABS

 • Má zaručenú riaditeľnosť smeru aj pri intenzívnom brzdení

Spotrebu paliva v cestnej nákladnej doprave výrazne neovplyvňuje

 • Počet osôb prepravovaných v kabíne nákladného vozidla

Ovplyvňuje rýchlosť jazdy spotrebu paliva?

 • Áno, rýchlosť jazdy ovplyvňuje spotrebu paliva

Ako vplýva podhustená pneumatika na spotrebu paliva?

 • Zvyšuje spotrebu paliva

Ako vplýva prehustená pneumatika na opotrebovanie plášťa?

 • Zvyšuje opotrebovanie plášťa

Ako vplýva podhustená pneumatika na opotrebovanie plášťa?

 • Zvyšuje opotrebovanie plášťa

Na prepravovaný náklad pôsobia pozdĺžne a priečne sily

 • Náklad je potrebné upevniť proti pohybu v priečnom a pozdĺžnom smere, ako aj proti preklopeniu

Pokiaľ je vozidlo naložené

 • Dochádza k zmene jeho ťažiska, čo ovplyvní jeho jazdné vlastnosti

Odstredivá sila pôsobiaca na náklad pri rovnakej rýchlosti jazdy

 • Rastie so zmenšujúcim sa polomerom zákruty

Pri preprave kvapalín v cisterne

 • Sa kvapaliny prelievajú a menia polohu ťažiska vozidla, čo mení jeho jazdné vlastnosti

Ak ukladám náklad v niekoľkých vrstvách

 • Je potrebné si uvedomiť, že na spodnú vrstvu vytvárajú tlak vrchné vrstvy

Pokiaľ materiál vo vrstvách zaisťujeme proti pohybu pomocou vrchného viazania

 • Je potrebné skontrolovať, či v dôsledku prídavného zaťaženia od upínacích prvkov nedôjde k prekročeniu povoleného zaťaženia jednotlivých vrstiev

Pokiaľ náklad presahuje obrys vozidla

 • Je potrebné ho označiť v zmysle platnej legislatívy

Pri preprave nákladu

 • Sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla

Vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3,00 m alebo výška prevyšuje 4,30 m alebo dĺžka prevyšuje 23,0 m vrátanie prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu, ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,0 t

 • Musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu

Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo celková výška prevyšuje 4,3 m, alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátanie prepravovaného nákladu

 • Vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu (okrem diaľnice a rýchlostnej ceste) aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením

Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne k obmedzeniu cestnej premávky

 • Vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením

Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickou plošinou) musia byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené

 • Špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm

Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickou plošinou) musia byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny

 • Označenie prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo zvislej polohe a viditeľné zo zadnej strany

Náklad musí byť pri preprave

 • Riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové skla, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla

Preprava živých zvierat

 • Nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča ani osôb prepravovaných vo vozidle, ani bezpečnosť cestnej premávky

Nakladanie a skladanie nákladu na cestu

 • Je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky

 • Je vodič povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť. Pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu

 • Vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy na diaľnici zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine požadovanú rýchlosť

 • Musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí, ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo jazdnej súprave prečnieva do strany

 • Prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle

Vodič musí pri nakládke a vykládke

 • Zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému pohybu. Návesy, jednonápravové prívesy a polo prívesy musia byť tiež podopreté

Kde je to vhodné, musí byť vozidlo alebo kontajner vybavený

 • Zariadením na uľahčenie zabezpečenia a manipulácie s nebezpečnými vecami

Obaly obsahujúce nebezpečné látky a nezabalené nebezpečné predmety

 • Sa musia zaistiť vhodnými prostriedkami schopnými zadržať veci (takými ako, upevňovacie pásy – gurtne, kĺzne lišty, nastaviteľné konzoly) vo vozidle alebo v kontajneri spôsobom, ktorý bude brániť akémukoľvek pohybu počas prepravy, ktorý by mohol zmeniť orientáciu obalu alebo spôsobiť ich poškodenie

Nebezpečné veci prepravované s inými vecami (napríklad ťažké mechanizmy alebo dopravné klietky)

 • Musia byť pevne zabezpečené alebo zabalené vo vozidlách alebo v kontajneroch tak, aby bolo zabránené úniku nebezpečných vecí.

Na zabránenie presunu obalov

 • Môžu byť na vyplnenie akýchkoľvek prázdnych miest použité obkladacie materiály proti nárazom alebo ich zablokovaní a ukotvením

Keď je na upevnenie použité bandážovanie alebo pásy

 • Tieto nesmú byť zatiahnuté tak, aby spôsobili poškodenie alebo deformáciu obalov

Členovia osádky vozidla

 • Nesmú otvárať kusovú zásielku obsahujúcu nebezpečné látky

Náklad sa musí upevniť v smere dopredu proti šmyku a preklopeniu vplyvom zotrvačných síl vyvolaných

 • 80 percentami hmotnosti nákladu

Náklad sa musí upevniť v smere dozadu proti šmyku a preklopeniu vplyvom zotrvačných síl vyvolaných

 • 50 percentami hmotnosti nákladu

Náklad sa musí upevniť v smere do strán proti šmyku a preklopeniu vplyvom zotrvačných síl vyvolaných

 • 50percentami hmotnosti nákladu proti šmyku a 70 percentami hmotnosti nákladu proti preklopeniu

Užitočné zaťaženie vozidla sa vypočíta ako

 • Celková hmotnosť vozidla mínus pohotovostná hmotnosť vozidla

Užitočné zaťaženie návesu sa vypočíta v Slovenskej republike ako

 • 40ton mínus pohotovostná hmotnosť návesu mínus pohotovostná hmotnosť ťahača

Celkový objem ložného priestoru sa približne vypočíta ako

 • Vnútorná dĺžka krát vnútorná šírka krát vnútorná výška ložného priestoru

Ak chceme znížiť riziko šmyku nákladu mali by sme

 • Zvýšiť trenie medzi nákladom a ložnou plochou

Aké minimálne napätie môže byť dosiahnuté vo viazacom popruhu pri použití štandardnej račne podľa EN 12195-2

 • Minimálne 10%viazanej kapacity

Aké maximálne predĺženie môže mať popruh certifikovaný podľa EN 12195-2

 • 7%

Ktorú metódu upevnenia je najvhodnejšie použiť pre vrecia paletizované a zabalené na palete fóliou v skriňovom vozidle alebo kontajneri ak náklad nevypĺňa celú ložnú plochu

 • Vyplnenie medzier vzduchovými vankúšmi alebo prázdnymi paletami

Náklad je potrebné rozložiť do bežného návesu tak

 • Aby jeho ťažisko bolo približne v strede návesu v pozdĺžnom aj priečnom smere a pokiaľ je to možné čo najnižšie

Medzi ktorými mestami v SR je možné na celý úsek prepravy použiť diaľnicu ?

 • Medzi Bratislavou a Trenčínom

Akým terénom vedie trasa prepravy cestnou nákladnou dopravou medzi Banskou Bystricou a Žilinou

 • Trasa prepravy vedie náročným horským priechodom, pri ktorej sú zvýšené nároky na spotrebu vozidla

Akou najvyššou kategóriou cestnej komunikácie je možné uskutočniť prepravu cestnou nákladnou dopravou medzi Prešovom a Košicami?

 • Diaľnicou

Sú v rámci krajín Európy zjednotené dopravné značky?

 • Zatiaľ nie sú úplne zjednotené dopravné značky v Európe

Ktorý hraničný priechod by ste použili v cestnej nákladnej doprave pri preprave zo Slovenskej republiky na Ukrajinu?

 • Hraničný priechod Vyšné Nemecké

Je možné všetky hraničné priechody medzi SR a okolitými štátmi používať pre cestný nákladnú dopravu?

 • Nie, cestná nákladná doprava môže využívať iba priechody určené pre nákladnú dopravu

Aká je maximálna povolená rýchlosť v Českej republike?

 • 50 km/h

Aká je maximálna povolená rýchlosť v Rakúsku?

 • 50 km/h

Ktoré informačné systémy sa nepoužívajú na optimalizáciu prepravy v cestnej doprace?

 • Palubná jednotka na platu mýtneho

Ktorú alternatívu musí zvoliť vodič, pri trasovaní prepravy v cestnej nákladnej doprave pomocou elektronického navigačného systému, aby trasa viedla prevažne po tranzitných cestách vyššej triedy?

 • Najrýchlejšia cesta

Je možné nastavovať elektronický navigačný systém vodičom počas jazdy?

 • Vodič počas jazdy nemôže nastavovať elektronický navigačný systém

Umožňuje elektronický navigačný systém aj hlasovú navigáciu?

 • Áno, umožňuje hlasovú navigáciu

Ktorú z alternatív je možné považovať za optimálnu trasu v cestnej nákladnej doprave?

 • Najrýchlejšia trasa prepravy, pri ktorej sú uprednostnené cesty vyššej kategórie

Je potrebné pri tvorbe harmonogramu prepravy zapracovať požiadavky sociálnych predpisov ohľadom bezpečnostných prestávok a denných časov odpočinku?

 • Áno, pri tvorbe harmonogramu prepravy je potrebné zapracovať požiadavky sociálnej legislatívy (nariadenie ES č. 561/2006 a dohody AETR)

Vo všetkých štátoch Európy sa jazdí v pravo?

 • Nie, vľavo sa jazdí vo Veľkej Británii a Malte

Na prepravu do Veľkej Británie je potrebné využiť

 • Okrem diaľnic je potrebné využiť trajekt alebo Eurotunel pod Lamanšský prieplavom, ktorý prepravuje nákladné automobily po železnici

Aká je maximálna nepretržitá doba vedenia vozidla vo vnútroštátnej cestnej doprave s vozidlom s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony?

 • 4,5 hodiny

Aká je minimálna doba prestávky v diaľkovej vnútroštátnej cestnej doprave, ktorú musí vodič čerpať po nepretržitom vedení vozidla 4,5 hodiny, ak nenastupuje denný čas odpočinku alebo týždenný čas odpočinku?

 • Najmenej 45 minút

Po akom dlhom čase nepretržitého vedenia motorového vozidla s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony pri vnútroštátnej preprave musia vodiči vedenie vozidla prerušiť?

 • Nepretržitá doba vedenia vozidla nesmie trvať dlhšie ako 4,5 hodiny

Ktorá z nasledujúcich prestávok nespĺňa právne požiadavky sociálnych predpisov pri vnútroštátnych jazdách v cestnej nákladnej doprave s vozidlom s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a v pravidelnej autobusovej doprave s dĺžkou linky nad 50 km

 • Tri prestávky po 15 min, absolvované pred prekročením 4,5 hod. akumulovaného vedenia vozidla

Aká je minimálna doba prestávky v medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej v rámci členských štátov EÚ, ktorú musí vodič čerpať po nepretržitom vedení vozidla 4,5 hodiny, ak nenastupuje denný čas odpočinku alebo týždenný čas odpočinku?

 • Najmenej 45 minút

Za koľko predchádzajúcich dní od za počatia prepravy je potrebné preukázať dodržiavanie režimu práce osádky vozidla pri kontrole na pozemných komunikáciách v členských krajinách EÚ?

 • Za bežný deň a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní

Ako dlho musí slovenský dopravca vykonávajúci medzinárodnú cestnú dopravu uchovávať tachografové záznamy?

 • Najmenej po dobu 24 mesiacov

Pre ktoré nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t registrované v členskej krajine EÚ je povinné záznamové zariadenie digitálny tachograf?

 • Pre všetky vozidlá, ktoré boli prvý krát registrované po 1.5.2006

Akú platnosť má karta vodiča do digitálneho tachografu?

 • 5 rokov

Pri digitálnom tachografe je vodič povinný pred začatím jazdy ručne vložiť do tachografu ktoré údaje?

 • Pracovné činnosti, ktoré vykonával pred začatím jazdy napr. čistenie vozidla

Ako má postupovať vodič, ak dôjde k poruche záznamového zariadenia?

 • Vodič, ak zistí poruchu tachografu, je povinný vykonávať záznam ručne na zadnej strane tachografového kotúča, resp. pásky z dig. Tachografu maximálne však 7 dní ak sa to stalo v priebehu prepravy

Akým spôsobom je možné rozdeliť denný čas odpočinku pri medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej v členských krajinách EÚ?

 • Denný odpočinok je možne rozdeliť iba na dve časti za požiadavky, že prvá časť odpočinku musí byť minimálne 3 hodiny, po ktorej nasleduje druhá časť odpočinku v trvaní minimálne 9 hodín

Ako je definovaný pracovný týždeň pre stanovenie režimu práce v medzinárodnej cestnej doprave?

 • Týždeň, začínajúci sa o polnoci z nedele na pondelok a trvajúci do nasledujúcej polnoci z nedele na pondelok

Vodič Novák, ktorý skončil denný čas odpočinku o 7.00 hod. pristavil vozidlo s nosnosťou 10 ton na nakládku. Po nakládke o 8.30 hod. vyrazil do mesta vzdialeného 340 km. Kedy najneskôr musí prerušiť vedenie vozidla, ak sa preprava vykonáva iba v rámci členských štátov EÚ?

 • O 13.00 hod

Vodič, ktorého stanovište je v Bratislave, ukončil svoju dennú zmenu v Paríži. Doposiaľ v tomto týždni čas odpočinku vodiča ani jeden deň neklesol pod 11 hodín. Aký najkratší denný odpočinok môže vodič čerpať ďalší deň?

 • 9 hodín

Ktorá z nasledujúcich možností vyhovuje požiadavkám na denný odpočinok pri viacčlennej osádke vozidla pri medzinárodnej cestnej doprave?

 • 9 hod. za 30 hod. obdobie

Ktorá z nasledovných možností nespĺňa požiadavky na prestávky pri medzinárodnej cestnej preprave?

 • Tri prestávky po 15 minút, absolvované pred prekročením 4,5 hod. akumulovaného vedenia vozidla

Aký musí byť minimálny čas druhej časti rozdeleného denného odpočinku pri medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej v členských krajinách EÚ?

 • 9 nepretržitých hodín

Kedy najneskôr je potrebné vymeniť tachografový záznam (kotúč) pri analógových tachografoch?

 • Po 24 hodinách

Najneskôr po koľkých dňoch je potrebné sťahovať údaje z karty vodiča pre digitálne tachografy?

 • Po 28 dňoch

Vodič začne viesť vozidlo o 22.00 hod. v noci, keď sa prechádza na letný čas. Kedy má vodič predstaviť na analógovom tachografe správny čas?

 • Na konci pracovnej zmeny nastaviť hodiny tak, aby zodpovedali zmene na letný čas

Ako má postupovať vodič, ak z dôvodu zdržania spôsobeného dopravnou nehodou sa odklonil od požiadaviek sociálnej legislatívy EÚ pri medzinárodnej cestnej dopravy?

 • Na zadnú stranu tachografového kotúča, resp. pásky do dig. tach, vodič uvedie meno, číslo vodičského preukazu, čas, dôvod odchýlky a podpis

Koľkokrát za týždeň môže vodič pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave vykonávanej v rámci krajín EÚ predĺžiť denný čas vedenia na 10 hod.?

 • Dvakrát do týždňa

Vodič je pri medzinárodnej cestnej doprave povinný absolvovať 11 za sebou nasledujúcich hodín odpočinku počas akéhokoľvek 24 hodinového obdobia. Tri krát do týždňa však vodič môže čerpať skrátený čas denného odpočinku. Aký je minimálny čas skráteného denného času odpočinku?

 • Deväť za sebou nasledujúcich hodín

Vodič vykonávajúci prepravu v medzinárodnej cestnej doprave s celkovou hmotnosťou v aktuálnom týždni viedol vozidlo 48 hod. Na koľko hodín vedenia vozidla je obmedzený budúci týždeň.

 • 42

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť vodičovi kópie tachografových záznamov?

 • Zamestnávateľ je povinný poskytnúť kópie tachografových záznamov vodičovi, ktorý o to požiada a potrebuje ich napr. pri súdnom konaní

Ktorá z nasledovných foriem odpočinku čerpá v priebehu 24 hod. je v súlade s požiadavkami na denný odpočinok pri medzinárodne cestnej doprave vykonávanej v členských krajinách EÚ?

 • 3,5 hod. + 9 hod.

Na aký najkratší čas je možné skrátiť týždenný odpočinok v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave vykonávanej v rámci členských krajín EÚ?

 • 24 hod

Aký je podľa sociálnych predpisov EÚ maximálny čas vedenia vozidla v medzinárodnej cestnej doprave jedného vodiča v priebehu jedného týždňa?

 • 56 hodín

Aký je maximálny čas vedenia nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony v medzinárodnej cestnej doprave jedného vodiča v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov?

 • 90 hodín

Akú ubehnutú vzdialenosť predstavuje jeden úplný pohyb písacieho hrotu vzdialenosti smerom hore a dole pri analógovom tachografe?

 • Odjazdených 10 km

Ak vodič čerpá denný čas odpočinku 11 hodín, kedy najneskôr od skončenia predošlého denného času odpočinku musí začať čerpať nový odpočinok, aby neporušil ustanovenia sociálnej legislatívy EÚ?

 • Po 13 hodinách

Aký je minimálny čas, ktorý je možno započítať do denného času odpočinku, pri čerpaní rozdeleného denného odpočinku?

 • Minimálne 3 hodiny

Akú informáciu musí zadať vodič pred začatím prvej jazdy dňa do stredu tahografického listu?

 • Miesto, počnúc ktorým začína používať list

Ako musí postupovať vodič, ak sa tachografický list počas používania poškodí?

 • Byť pripojený k listu, ktorým sa nahradí

Ktorý z nasledovných údajov musí vodič nákladného vozidla pre nadmerný tovar uviesť na tachografickom liste?

 • Údaj z počítadla odjazdených kilometrov na začiatku pracovného dňa

Hrubá stopa na tachografe znamená, že?

 • Vozidlo sa pohybovalo

Aké najdlhšie obdobie sú schopné zaznamenávať tachografové kotúče do analógových tachografov?

 • 24hodín

Čo znamená, ak sa pri preskúmaní viacerých záznamov rýchlosti na zázname tachografu objaví mnoho strmých stúpaní a klesaní tesne vedľa seba?

 • Nehospodárne vedenie vozidla

V ktorom prípade vodič dvojčlennej osádky má povolené absolvovať denný odpočinok v kabíne, upravenej na spanie?

 • Ak je vozidlo zaparkované

Aké sú intervaly kontroly tachografov cestných motorových vozidiel?

 • Kontrola tachografov musí byť vykonávaná najmenej raz za dva roky

Ktorý právny predpis upravuje prepravnú zmluvu pri vnútroštátnej preprave medzi podnikateľskými subjektmi v SR?

 • Obchodný zákonník

Ktorý doklad je hodnoverným dokladom, že ste prepravili zásielku príjemcovi vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave v SR pri jednorazovej objednávke?

 • Dodací list potvrdený príjemcom tovaru

Ktorý právny predpis upravuje prepravnú zmluvu pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave?

 • Dohovor CMR

Ktoré sú podstatné náležitosti zmluvy o preprave vecí?

 • Určenie zmluvných strán; určenie zásielky, určenie miesta odoslania a miesta určenia

Aká je všeobecná premlčacia lehota pri prepravnej zmluve uzavretej podľa obchodného zákonníka vo vnútroštátnej cestne nákladnej dopravy?

 • 4 roky

Aká je premlčacia lehota pri prepravnej zmluve uzatvorenej podľa Dohovoru CMR v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave?

 • 1 rok

Ak dopravca vykonáva viac druhov cestnej dopravy je potrebné vydať pre každý druh osobitne prepravný poriadok?

 • Dopravca, ktorý vykonáva viac druhov cestnej dopravy, vydá prepravný poriadok osobitne pre každý z nich

Ak v dôsledku dopravnej nehody dôjde k poškodeniu prepravovaného tovaru pri medzinárodnej cestnej doprave a bol u Vás zistený alkohol

 • Bude dopravca braný na zodpovednosť do skutočne spôsobenej škody a poisťovňa môže použiť regres voči dopravcovi až do plnej výšky škody

Aký je obsah prepravného poriadku?

 • V prepravnom poriadku sa uvedie najmä; za akých podmienok možno s dopravcom uzavrieť zmluvu o preprave osôb alebo zmluva o preprave vecí, rozsah prepravnej povinnosti, rozsah práv a povinnosti cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí pri preprave, rozsah zodpovednosti dopravcu pri nedodržaní podmienok prepravy a z toho vyplývajúce nároky cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí, najmä náhrada škody a pod.

Kto stanovuje výšku colného dlhu?

 • Colný úrad

Ak dôjde k strate zásielky počas prepravy okrem hodnoty zásielky musí dopravca uhradiť aj

 • Colný dlh, prepravné a prípadne aj poistenie zásielky ak bolo dojednané

Môže prepravný poriadok definovať základné povinnosti dopravcu odlišne od ustanovení zákona o cestnej doprave?

 • Prepravný poriadok neupravuje základné povinnosti dopravcu

V akých prípadoch sa môže dopravca zbaviť zodpovednosti za stratu alebo zničenie zásielky?

 • V prípade ak dokáže, že zásielka bola poškodená z viny oprávneného, jeho príkazom a nie z nedbanlivosti dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnostiam, ktoré dopravca nemohol odstrániť alebo odvrátiť

Aká je zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu za škodu spôsobenú na prepravovanej zásielke pri technickej závade vozidla počas prepravy?

 • V tomto prípade sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu na zásielke

Kedy sa považuje zásielka v medzinárodnej cestnej doprave v zmysle Dohovoru CMR za stratenú?

 • Ak nebola vydaná príjemcovi do 30 dní po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty alebo do 60 dní od prevzatia zásielky k preprave, ak nebola dohodnutá dodacia lehota

Ako sa vypočíta náhrada škody za stratenú zásielku?

 • Z hodnoty zásielky, ktorú mala v čase prevzatia k preprave

Kto je oprávnený disponovať so zásielkou v priebehu medzinárodnej cestnej prepravy?

 • Odosielateľ za podmienok ustanovených v dohovore CMR

Aká je zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu za prevzatý náklad?

 • Je obmedzená do určitej výšky podľa podmienok ustanovených v Dohovore CMR

Na čo sa vzťahuje poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu?

 • Proti následkom zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu, ktorá vyplýva z prepravnej zmluvy dojednanej v rozsahu a za podmienok stanovených v Dohovore CMR

Na čo sa vzťahuje poistenie zahraničnej prepravy zásielok?

 • Ak nie je dojednané niečo iné, poistenie platí na škodu, čiastočnú stratu alebo úplnú stratu zásielky pri preprave a začína sa okamihom, kedy zásielka prepravená na prepravu opúšťa sklad (dom) alebo miesto, kde bola uložená, trvá po celú dobu obvyklej prepravy a končí sa okamihom uloženia zásielky v sklade (dome) alebo v mieste uskladnenia, do ktorého je určená podľa poistnej zmluvy

Kto vydáva karnety TIR v SR?

 • ČESMAD SLOVAKIA

Aké sú základné požiadavky na dopravné a prepravné prostriedky, ktoré je možno využívať v režime TIR?

 • Nákladový priestor musí byť konštruovaný tak, aby z colne uzavretej časti vozidla nebolo možno tovar vybrať alebo ho do nej vložiť bez zanechania viditeľných stôp alebo bez porušenia colného uzáveru, bolo možno na ne ľahko a účinne priložiť colný uzáver, nebol v nich nijaký skrytý priestor na ukrytie tovaru a všetky priestory, v ktorých možno umiestniť tovar, boli pri colných prehliadkach ľahko prístupné

Kto vydáva osvedčenia o schválení vozidiel na prepravy v režime TIR?

 • Miestne príslušný colný úrad podľa sídla dopravcu

Ako sú označované vozidlá alebo súpravy pri medzinárodných prepravách na podklade karnetov TIR

 • Postačuje aby tabuľkami bol označený colný priestor, čiže napr. len náves; tabuľky modrej farby majú mať podľa Dohovoru TIR rozmery 250 x 400 mm, písmená TIR sú bielej farby napísané veľkými písmenami latinky majú byť 200 mm vysoké a ich čiara je najmenej 20 mm hrubá

Je možné na karnet TIR prepravovať nadrozmerné predmety, ktoré nie je možné prepravovať v zaplachtovaných vozidlách s colnou uzáverou, prípadne za akých podmienok?

 • Prepravovať je možno predmety, pri ktorých je možno z popisu zistiť ich totožnosť; karnet musí byť na obálke označený nápisom „ťažký alebo objemný tovar“ v angličtine alebo francúzštine

Do akej výšky je limitované colné ručenie na karnet TIR?

 • Do výšky 60 000 € v štátoch EÚ a 50 000 USD členských štátoch Dohovoru TIR

Je možne požičať čistý karnet TIR vodičovi inej dopravnej firmy?

 • V žiadnom prípade ide o hrubé porušenie povinnosti držiteľa karnetu TIR

Je možne začať prepravu na karnet TIR v deň kedy končí platnosť karnetu?

 • Je to možné

Pri ktorých medzinárodných prepravách tovaru je možné použiť karnet ATA?

 • Pri prepravách tovaru určeného na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach, prepravy obchodných vzoriek a prepravách zariadenia na výkon povolania

Kto vystavuje karnety ATA v SR?

 • Slovenská obchodná a priemyselná komora

Aký je systém záruk pri použití karnetu ATA?

 • Záruky sú nahradené ručením obchodnej a priemyselnej komory štátu dočasného dovozu

Je možné karnet ATA odovzdať v mieste výstavy objednávateľovi prepravy?

 • Áno, lebo karnet ATA má platnosť na neobmedzený počet preprav za rok

Na jeden karnet ATA je možno prepravovať tovar v akej hodnote?

 • 10 mil. SK 3333€

Akým dokladom sa preukazuje technická spôsobilosť vozidla?

 • Osvedčením o technickej kontrole vozidla

Akým dokladom sa preukazuje emisná spôsobilosť vozidla?

 • Osvedčením o emisnej kontrole

List ktorej farby, pri nákladnom liste CMR, ostáva príjemcovi?

 • List modrej farby

List ktorej farby, pri nákladnom liste CMR, ostáva dopravcovi?

 • List zelenej farby

Aké doklady musia byť vo vozidle pre preprave tovarov na podklade karnetov TIR?

 • Schvaľovacie osvedčenie od vozidla, tri fotografie vozidla potvrdené príslušným colným orgánom a karnety TIR

Na čo sa používa doklad T1?

 • Je tranzitné colné prehlásenie (deklarácia), na ktoré je prepravovaný tovar v spoločnom tranzite

Charakterizujte doklad T2

 • Je tranzitné colné prehlásenie, na ktoré je tovar prepravovaný v spoločnom tranzitnom režime pre splnení zvláštnych podmienok, na doklad T2 je možno prepravovať tovar len vo vnútri EU (napr. z Francúzska do Talianska) alebo výnimočne tovar medzi štátom EU a niektorým štátom „Dohovoru“ za predpokladu, že prepravovaný tovar má colný štatút tovaru EU.

Je možné vypísať doklad T1 rukou?

 • Je to možné paličkovým písmom

Prepravného povolanie spoločenstva v cestnej nákladnej doprave platí?

 • Na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu medzi štátmi EU

Aký je druh prepravného povolenia v cestnej medzinárodnej nákladnej doprave vydaný organizáciou CEMT?

 • Trvalé povolenie (s dobou platnosti rok) platné v členských štátoch CEMT, ktoré oprávňuje dopravcu vykonávať prepravu medzi miestami ležiacimi na území členských štátov alebo tranzitom cez ich územia

Môže vodič dostať opakovane pokutu za porušenie sociálnej legislatívy pre kontrole na ceste, za ktorú mu už bola uložená pokuta pri predchádzajúcej pokute?

 • Nie v prípade, ak vodič predloží doklad o uložení pokuty, resp. začatí konania

Ktoré z uvedených porušení predpisov týkajúce sa režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení (tachografov) je považované za najzávažnejšie?

 • Neoprávnené zásahy do záznamového zariadenia (tachografu)

Protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav sú povinné v SR?

 • Pre vozidlá kategórie N3 sú povinné v čase od 15 novembra do 15. Marca.

Ako má postupovať vodič pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v prípade, ak má podozrenie, že v ložnom priestore vozidla sa nachádzajú ilegálni migranti?

 • Informovať hneď po zistení prítomnosti ilegálnych migrantov najbližšie oddelenie polície.

Ktorý z postupov nie je správny z pohľadu zabránenia pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave?

 • Vodič po dennom odpočinku zistil prerezanie plachty na streche návesu, aby nezmokol tovar, dieru zašil a pokračoval v preprave.

Ako má postupovať vodič, ktorý počas čerpania denného odpočinku zistí náhlu srdcovú príhodu vodiča susedného vozidla?

 • Musí vodičovi bezodkladne poskytnúť prvú pomoc, v prípade potreby môže prerušiť odpočinok a použiť vozidlo na prepravu pacienta do nemocnice

Vzťahuje sa požiadavka ochrannej prilby, ktorú požaduje odosielateľ vo svojich priestoroch, pri nakládke aj na vodiča?

 • Áno

Pravidelným lekárskym prehliadkam sa musí podrobiť vodič, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C

 • Každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky

Pravidelnému psychologickému vyšetreniu sa musí podrobiť vodič, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C

 • Každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky

Ktorý z nižšie uvedených dokladov musí mať vodič, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C

 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti a aj doklad o psychickej spôsobilosti a na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať

Mení sa v priebehu dňa intenzita pozornosti vodiča?

 • Áno, najnižšia miera pozornosti je od polnoci do rána 6 hodiny

Kedy musí vodič okamžite zastaviť vozidlo?

 • V prípade, že vodičovi sa z dôvodu únavy znižuje reakčný čas, zužuje zorné pole vnímania a hrozí zaspanie vodiča

Ako sa u vodiča prejaví požitie alkoholu?

 • Požitie alkoholu zvyšuje čas reakcie vodiča

Ako sa u vodiča prejaví požitie drog?

 • Požitie drog zvyšuje čas reakcie vodiča

Dĺžka reakcie času vodiča

 • Sa mení s fyzickým a duševným stavom vodiča

Na akom telefónnom čísle v rámci EU je možné požadovať pomoc v prípade poranenia osôb pri dopravnej nehode?

 • 112

Akým spôsobom sa v prípade dopravnej nehody zabezpečuje bezpečnosť ostatných osôb cestnej premávky?

 • V dostatočnej vzdialenosti pred dopravnou nehodou sa umiestni červený trojuholník

Je možné zhotoviť si fotodokumentáciu v prípade, že vodič je účastníkom dopravnej nehody?

 • Áno, fotodokumentácia môže pomôcť účastníkovi nehody v prípade súdnych sporov

Aké poslanie má predpísaný odpočinok vodiča?

 • Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky znížením únavy vodičov

Aké činnosti nesmie vykonávať vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody?

 • Nesmie požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky

V prípade, že v dôsledky dopravnej nehody došlo k zraneniu osôb, vodič je povinný

 • Poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc a políciu

Kto je účastníkom dopravnej nehody?

 • Osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode

Komu je povinný účastník dopravnej nehody preukázať svoju totožnosť?

 • Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody

V ktorých prípadoch je potrebné bezodkladne dopravnú nehodu ohlásiť polícií?

 • V prípade, ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo došlo k poškodeniu všeobecne prospešného zariadenia alebo unikli nebezpečné veci alebo ak sa na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona

Ktoré poistenie je povinné pri prevádzke vozidla používaného na podnikanie v cestnej doprave?

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Môže byť účastníkom dopravnej nehody v trestnom konaní z poistenia zodpovednosti dopravcu dohodnutý obhajca?

 • Áno

Z akého dokladu je možné zistiť, kde je účastník dopravnej nehody poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla?

 • Z tzv. zelenej karty

Aké musí mať uzatvorené poistenie vodič medzinárodnej cestnej dopravy?

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ktoré druhy poistenia vyplývajú zo zákonov pre dopravcu?

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a pri vodičoch medzinárodnej dopravy poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Komu je možné hradiť škodu zavinenú vlastným vozidlom z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla?

 • Inému účastníkovi cestnej premávky, ktorý nezavinil dopravnú nehodu

Je možné dopisovať alebo meniť údaje na tzv. „Zelenej karte“ zo strany vodiča?

 • Dopisovanie alebo menenie údajov má za následok neplatnosť Zelenej karty

Vodič, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody

 • Je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo

Pri preprave nebezpečných vecí

 • Musí vodič mať pri sebe písomné pokyny od dopravnej firmy a opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti

Kto zodpovedá za označenie prepravných obalov pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou?

 • Odosielateľ nebezpečných vecí

Ktoré látky a predmety (tovar) sú považované za nebezpečné z pohľadu Dohody ADR?

 • Sú to nebezpečné veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo pre zložky životného prostredia

Čo sa zaraďuje tiež medzi nebezpečné veci?

 • Nebezpečné odpady

Akú povinnosť má dopravca pri preprave nebezpečných vecí pri preberaní sprievodnej listiny k tovaru?

 • Preveriť sprievodnú listinu, prípadne ďalšie doklady, ktoré poskytol odosielateľ, z hľadiska, či nebezpečné veci možno v cestnej doprave prepravovať a ak áno, akými vozidlami a za akých podmienok

Aká je maximálna doba platnosti povolenie spoločenstva pre medzinárodnú cestnú dopravu v SR, ktoré platí pre všetky štáty EU?

 • 5rokov

Ktoré z uvedených nákladových položiek sú najvyššie pri preprave na vzdialenosť 200km, ak by boli vykalkulované na jeden kilometer

 • Náklady na pohonné hmoty

Čo je to tarifa v doprave?

 • Je to cena za prepravu a podmienky za ktorých sa použije

Aký je význam kalkulácie vlastných nákladov a ceny v trhovej ekonomike?

 • Kalkulácia slúži na stanovenie ceny a kontrolu hospodárnosti

Z čoho bude závisieť ceny v konkrétnej nákladnej preprave

 • Podľa dohody medzi prepravcom a dopravcom a dane z pridanej hodnoty

Ktorú z nasledovných možností možno klasifikovať ako variabilné (pružné, premenlivé) náklady vozidla prepravujúceho tovary?

 • Pohonné hmoty

Ktorá z nasledujúcich možností je príkladom priameho premenlivého (prevádzkového) nákladu?

 • Motorová nafta

Priame premenlivé náklady v dopravnom podniku sú

 • Prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním vozidiel prepravujúcich tovary na cestách, závislé na počte najazdených kilometrov

Ako sa dohoduje cena v cestnej nákladnej doprave?

 • Pri uzatvorení zmluvy o preprave na základe ponuky a dopytu a tiež v nadväznosti na náklady dopravcu

Ktorá z nasledujúcich možností neznižuje náklady na pneumatiky?

 • Podhusťovanie plášťov

Ako ovplyvňuje protektorovanie plášťov náklady na pneumatiky pri medzinárodnej cestnej doprave?

 • Znižuje náklady na pneumatiky

Za ktoré vozidlá sa musí platiť daň z motorových vozidiel?

 • Cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá používané na podnikanie

Čo je základom dane z motorových vozidiel u prívesovej súpravy?

 • Súčet celkových hmotností v tonách a počet náprav

Kto určuje výšku dane z motorových vozidiel v SR?

 • Úrad príslušného samosprávneho kraja

Na ktoré vozidlá sa uplatňuje mýto v ČR?

 • Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t

Na ktoré vozidlá sa uplatňuje mýto v Rakúsku?

 • Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t + autobusy

Na ktoré vozidlá sa uplatňuje mýto v Nemecku?

 • Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t

Ako obyčajne ovplyvňuje zavedenie mýta náklady dopravcu

 • Zvyšuje náklady dopravcu

Ovplyvňuje emisná trieda (EURO1 až EURO5) vozidla výšku nákladov na mýto v ČR?

 • Áno, sadzby mýta závisia aj od emisnej triedy vozidla

Medzi aké náklady sa zaradzujú mýtne poplatky?

 • Závislé od ubehnutej vzdialenosti

Vodič autobusu alebo vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v SR, ak vykonáva prepravu po spoplatnených komunikáciách

 • Zodpovedá za správne fungovanie a správne nastavenú kategóriu vozidla a počet náprav na palubnej jednotke

Od čoho závisí výška stravného pri zahraničných pracovných cestách vodičov medzinárodnej cestnej dopravy podľa zákona o cestovných náhradách.

 • Od počtu hodín strávenej na pracovnej ceste po prekročení štátnych hraníc od výstupu po vstup na územie SR

Od čoho závisí výška minimálnej mzdy vodiča v SR?

 • Je stanovená zákonom o minimálnej mzde

V akej mene je vyplácané vodičovi cestnej dopravy stravné pri zahraničnej ceste do ČR?

 • V českých korunách

Výška vreckového vodiča pri medzinárodnej cestnej doprave je závislá od

 • Výšky stravného

Sadzba za výkon vozidla, ktoré okrem jazdného výkonu realizuje aj výkon na mieste (napr. prečerpávanie kvapalín z cisterny) sa stanovuje

 • V eurách na kilometer za jazdný výkon a v eurách na motohodinu za výkon na mieste

Čo by mala pokrývať cena za prepravu?

 • Vlastné náklady dopravcu a zisk dopravcu

Ako vypočítame náklady na motorovú naftu na jeden ubehnutý kilometer ak vieme spotrebu a cenu pohonných hmôt?

 • Ak vynásobíme spotrebu v litroch/100km s cenou v €/liter a výsledok vydelíme 100

Akou dopravou v SR je možné uskutočniť prepravu tovaru z akejkoľvek adresy na akúkoľvek inú adresu?

 • Cestnou nákladnou dopravou

Aký je stav na trhu medzi ponukou vozidiel a ponukou prepravy?

 • Na trhu je vyššia ponuka vozidiel pri porovnaní s ponukou prepravy

Aké služby neposkytujú dopravcom zasielatelia (špeditéri)?

 • Obstarávajú pre dopravcov prepravy

Je vodič povinný kontrolovať počet kusov prepravovaného nákladu pri nakládke?

 • Áno, ak to nie je možné, napr. z dôvodu počtu kusov alebo poveternostných podmienok, je povinný uviesť dôvody, ktoré neumožnili kontrolu v nákladnom liste (napr. zaplombovaný kontajner)

Ako sa musí preukázať zamestnanec príjemcu tovaru na vykládke?

 • Ak príjemca nemá firemnú pečiatku, je potrebné požadovať preukázanie sa preukazom zamestnávateľa alebo občianskym preukazom, ktorého číslo sa uvedie do nákladného listu k podpisu zamestnanca príjemcu.

Ktoré z uvedených druhov tovarov sa musia prepravovať pod kontrolovanou teplotou?

 • Potraviny podliehajúce sklade

Aká musí byť teplota skaziteľných potravín v priebehu ich prepravy?

 • Smie len krátkodobo prestúpiť predpísanú teplotu podľa Dohody ATP a to najviac 3°C

Ako dlho po úspešnom vykonaní kontroly prepravnej skrine podľa Dohody ATP platí vydané osvedčenie o splnení podmienok?

 • Šesť rokov a viac

Aké druhy dopravných a prepravných prostriedkov musia byť používané pre prepravu skaziteľných potravín?

 • Izotermické, chladené, chladiace a mraziace a vyhrievacie

Za akých podmienok je možné disponovať so skaziteľnými potravinami ak došlo v priebehu prepravy k nesplneniu predpísaných teplotných podmienok.

 • Za podmienky vydania povolenia príslušného orgánu zmluvného štátu k ďalšej dispozícii s tovarom v súlade s hygienickými požiadavkami

Kto vykonáva schvaľovanie vozidiel podľa dohody ATP?

 • Autorizovaná skúšobňa, oprávnená členskou stranou Dohody ATP k vykonávaniu týchto kontrol

Kde sa na vozidlo pre medzinárodnú cestnú dopravu skaziteľných potravín umiestni certifikačný štítok?

 • Na dobré viditeľné miesto k ostatne úradne vydaným schvaľovacím štítkom

Čo znamená prvé písmeno v rozlišovacej značke vozidla (napr. FRC) pre prepravu skaziteľných potravín?

 • Základná kategória vozidla

Čo znamená druhé písmeno v rozlišovacej značke vozidla (napr. FRC) pre prepravu skaziteľných potravín?

 • Normálnu alebo zosilnenú tepelnú izoláciu skrine vozidla alebo návesu

Čo znamená tretie písmeno v rozlišovacej značke vozidla (napr. FRC) pre prepravu skaziteľných potravín?

 • Triedu určujúcu schopnosť udržania určitého stupňa vnútornej teploty

Je potrebné zaznamenávať pravidelné čistenie a dezinfekciu ložného priestoru vozidla určeného na prepravu potravín?

 • Áno, z dôvodu preukázania dodržiavania hygienických predpisov

Pri preprave potravín aké môžu byť dodatočné požiadavky na vodiča?

 • Predloženie platného Zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve

Čo je obsahom prepravného poriadku?

 • Podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej doprave

Aká je povinnosť dopravcu vykonávajúceho viac druhov cestnej dopravy?

 • Je povinný vydať prepravný poriadok osobitne pre každý z nich

Môže zamestnávateľ požadovať od vodiča nosenie uniformy dopravcu?

 • Áno, používanie uniformy zvyšuje imidž podniku

Dodržiavanie dodacej lehoty prepravnej zmluvy je dôležité z pohľadu kvality prepravnej služby?

 • Áno, ide o podstatné ukazovatele kvality prepravnej služby

Aké sú základné povinnosti odosielateľa nebezpečných vecí vo vzťahu k dopravcovi, ktorý bude dopravu nebezpečných vecí vykonávať.

 • Je povinný na každú prepravu vyhotoviť sprievodnú listinu a písomné pokyny.

Kto sa musí oboznámiť s písomnými pokynmi na prepravu a manipuláciu s nebezpečnými vecami.

 • Osádka vozidla, prípadne sprievodných vozidiel ako aj ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečných vecí alebo na inej manipulácii s nimi

Aké doklady musí mať vodič pri preprave nebezpečných vecí vo vozidle.

 • Sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenia o školení a skúške osádky vozidla, osvedčenie o schválení vzorky obalu na prepravu nebezpečných vecí, ako ja potvrdenie o dopravno – psychologickom vyšetrení.

Čo je základnou povinnosťou osádky vozidla pred započatím prepravy nebezpečných vecí?

 • Oboznámiť sa s pokynmi pre prípad nehody

Aké úkony je vodič povinný okamžite vykonať v prípade, ak je prvý, kto dorazil na miesto dopravnej nehody?

 • Najskôr zaistiť vlastnú bezpečnosť, následne posúdiť rozsah zranení a vykonať opatrenia súvisiace s bezpečnosťou zranených.

Je povolená hranica koncentrácie alkoholu v krvi vodiča v rámci EU jednotná?

 • Nie, nie je jednotná

Ktorí účastníci cestnej premávky sú najzraniteľnejší?

 • Chodci a cyklisti

So zvyšujúcou sa rýchlosťou motorového vozidla sa dráha potrebná pre zastavenie vozidla

 • Predlžuje

Čo je najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody

 • Ľudský faktor

So zvyšujúcou sa rýchlosťou motorového vozidla sa pravdepodobnosť úmrtia chodca pri zrážke vozidlom

 • Zvyšuje

Musí byť správa o dopravnej nehode medzi dvomi vozidlami podpisovaná oboma vodičmi?

 • Áno, musí

Môžu byť v správe o dopravnej nehode uvedené aj protichodné výpovede jej účastníkov?

 • Áno môžu

Aké úkony môže uskutočniť poisťovňa po odovzdaní správy o dopravnej nehode účastníkov nehody?

 • Môže obhliadnuť vozidlo priamo odborníkom z poisťovne alebo zmluvnou spoločnosťou

Je SR členským štátom medzinárodného poisťovacieho systému zelenej karty?

 • Áno, je členským štátom systému zelenej karty

Čo je cieľom boja proti kriminalite a organizovanému zločinu?

 • Garantovanie bezpečnosti obyvateľov

Čo je úlohou Schengenského informačného systému?

 • Riadenie kontroly vonkajších hraníc EÚ

Ktorá hranica je z hľadiska nelegálnej imigrácie do SR najrizikovejšia?

 • Medzi SR a Ukrajinou

Čo hrozí vodičovi cestnej nákladnej dopravy alebo autobusovej dopravy, ak by mu bolo preukázané zapojenie do pašovania ilegálnych prisťahovalcov?

 • Väzenie

Môžu pracovníci colnej správy v uniforme zastavovať nákladné vozidlá a autobusy?

 • Áno

Ktoré miesta predstavujú potenciálne najväčšie riziko útoku kriminálnych živlov na vodiča a vozidlo s tovarom?

 • Parkoviská

Ktoré opatrenia môže výrazne eliminovať útoky kriminálnych živlov na vodičov a vozidlá s tovarom?

 • Využívanie bezpečných parkovísk

Ako vplýva sprísňovanie emisných limitov vozidiel cestnej dopravy na produkciu emisií škodlivín vo výfukových plynoch?

 • Sprísňovaním emisných limitov sa množstvo produkovaných škodlivín vo výfukových plynoch vozidla znižuje

Aké ochranné pomôcky by mal použiť vodič pri nakládke a vykládke sypkých substrátov ohrozujúcich prašnosťou jeho zdravie?

 • Respirátor a ochranné okuliare alebo ochrannú masku

Čo pomáha znižovať možnosť mikrospánku pri monotónnej jazde po diaľnici?

 • Žuvať žuvačky alebo sušené ovocie a podobne

Po nepretržitej 4,5 hod. jazde pri čerpaní bezpečnostnej prestávky, po ktorej bude nasledovať jazda toho istého vodiča sa odporúča?

 • Opustiť sedadlo vodiča a vykonať cviky, ktoré uvoľnia napr. chrbticu a pomôžu predchádzať únave a vplyvu na zdravie vodiča

Hasiace prístroje a autolekárničky, ak sú zabezpečené proti odcudzeniu a vandalizmu, napr. umiestnením vo vnútornej zamykateľnej skrinke alebo za rozbitým sklom?

 • Musia byť jasne označené, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade havarijnej situácie

Kde musí byť bezpečnostný reflexný odev napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka?

 • Bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie N2 a N3?

 • Jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplň je najmenej 6 kg

Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste

 • Pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla

Pokiaľ cúvanie zabezpečuje iná osoba

 • Vodič musí vozidlo okamžite zastaviť, pokiaľ sa mu táto osoba stratí z výhľadu

Rýchlosť odbúravania alkoholu v krvi

 • Sa nedá ovplyvniť

Reakčnú dobu vodiča predlžuje

 • Únava vodiča, alkohol v krvi a jeho sústredenosť

Jazda dole svahom so zaradeným prevodovým stupňom

 • Slúži na to, aby vodič nemusel neprimerane často používať prevádzkovú brzdu. Kompresor pritom stále dodáva zvýšené množstvo tlakového vzduchu

Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou 60 km/h, znamená to, že za jednu sekundu prejde vzdialenosť

 • 16,67 m

Ak je nevyhnutné vystúpiť na ložný priestor vozidla alebo z neho zostúpiť, musí sa použiť

 • Rebrík alebo iné rovnocenné zariadenie

Ak je nevyhnutné vystúpiť na ložný priestor vozidla alebo z neho zostúpiť, musí byť vodič vybavený

 • Pracovnou obuvou

Ktorý druh dopravy má najväčší podiel na preprave nákladu v SR?

 • Cestná doprava

Preprava živých zvierat

 • Nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča ani osôb prepravovaných vo vozidle, ani bezpečnosť cestnej premávky

Vodič ktorý sa vzdiaľ uje od vozidla

 • Je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba